logo
  • banner

klasyfikacja robót ziemnych

Klasyfikacja robót ziemnych

Dodano 07.05.2019, Kategoria: Blog, Tagi:

Roboty ziemne to jedne z najpopularniejszych i najczęściej przeprowadzanych robót budowlanych. Polegają na wydobywaniu gruntu, jego usuwaniu z pola budowy, przemieszczaniu, a następnie odpowiednim kształtowaniu.

Prace można przeprowadzać przy użyciu maszyn, ręcznie, lub za pomocą materiałów wybuchowych.

Prowadzone są przy okazji stawiania budowli podziemnych, fundamentów budowli nadziemnych, kształtowania terenu lub podłoża pod różne nawierzchnie.

Roboty ziemne klasyfikować możemy na różne sposoby. Jakie?

Klasyfikacja podstawowa: nasypy i wykopy

Roboty ziemne to przede wszystkim nasypy i wykopy. Nasypy wykonywane są powyżej powierzchni ziemi, wykopy poniżej.

Dodatkowo nasypy dzieli się na kontrolowane; układane warstwami i zagęszczane oraz niekontrolowane, czyli zwałowe i pryzmowe.

Klasyfikacja szczegółowa

Przedstawiona powyżej klasyfikacja to zaledwie jeden ze sposób klasyfikacji robót ziemnych.

Inna obejmuje roboty ziemne:

  • podstawowe
  • wykończeniowe
  • przygotowawcze
  • porządkowe

Roboty ziemne podstawowe obejmują makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje oraz wykopy liniowe pod drogi. Będę to także nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem.

Na roboty ziemne wykończeniowe składają się natomiast roboty, polegające na wyrównywaniu dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe. W ich ramach wykonuje się profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp, ich zagęszczanie, kształtowanie małej architektury oraz układanie ziemi roślinnej.

Nie zapominajmy o robotach ziemnych przygotowawczych: usuwaniu darniny i ziemi roślinnej, wycinaniu starodrzewu, karczowaniu pni i krzewów, wytyczaniu budowli ziemnych. Zlecając wykwalifikowanym firmom przygotowawcze roboty ziemne, możemy spodziewać się odprowadzenia wód opadowych, obniżenia poziomu wód gruntowych oraz spulchniania gruntu spoistego.

Warto zapoznać się z powyższą klasyfikacją po to, aby wiedzieć, czego możemy oczekiwać od firmy, zlecając jej określony rodzaj robót ziemnych